การแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2562

เผยเเพร่เมื่อ 199 เข้าชม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2562 ณ โถงชั้น1 อาคาร13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยปีนี้สถาบันภาษาฯ ได้ประชุมและมีมติให้เสนอเรื่องการจัดการค่ายภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ อย่างถูกต้องต่อไป