โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”การทำธุงใยแมงมุม”บุญกฐิน

เผยเเพร่เมื่อ 290 เข้าชม

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องสุระอุทก อาคาร๑ โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำธุงใยแมงมุม” และเสวนาวิชาการเรื่อง “บุญกฐิน” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิรรม อาจารย์ลำพองสิทธิ์ คำสงค์ ผู้ดำเนินรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร สิทธิ และมีผู้เข้าอบรมจากคณาจารย์ บุคลากรที่สนใจ และนักศึกษาจากสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 80 คน ซึ้งผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ”ฟังไป…ทำธุงไป…ธุงก็ได้…ใจสมาธิ…วิชาการก็รับ”