โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบจัดงานโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดงานลานนิทรรศการทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๓ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการปราสาทผึ้งโบราณ ปราสาทผึ้งประยุกต์  นิทรรศการการทำประทีปตูมกา การสาธิตการทำดอกผึ้งโบราณ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ“ส่องประเพณีออกพรรษาเมืองสกลนคร” และกิจกรรมบริการวิชาการการแสดงฟ้อนผู้ไทสกลนคร การแสดงรำมวยโบราณ และการแสดงเล่นลายกลองกิ่งสกลนคร ในระยะเวลาการจัดงาน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและฝึกปฏิบัติภายในนิทรรศการที่จัดแสดง และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก