โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เริ่มจากรวมพลคณะลูกพระธาตุ ๑,๒,๓ ณ ลานรวมน้้าใจไทสกล จากนั้นเคลื่อนขบวนคณะลูกพระธาตุไปตามถนนรัฐพัฒนาเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวค้าบูชาพระรัตนตรัย แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงตนเป็นลูกพระธาตุเชิงชุม ถวายเครื่องสักการะพระธาตุเชิงชุมและเครื่องไทยธรรม ตัวแทนนักศึกษาฟ้อนภูไทถวายองค์พระธาตุเชิงชุมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโอกาสอันเป็นมงคลของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านที่ชาวสกลนครให้ความเคารพ บรรยากาศวันงานเต็มไปด้วยพลังของวัยหนุ่มสาวที่ร่วมกันแสดงศักยภาพของนักศึกษาให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร