การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 214 เข้าชม

มื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยงานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สาขาภาษาต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับสาขาวิชาทั้ง 6 คณะในมหาวิทยาลัย จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 3,000 คน ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษมุ่งสู่กรอบมาตรฐานทางภาษาของสหภาพยุโร
(English Language Proficiency Development for CEFR) สำหรับจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามระดับความสามารถทางภาษาจริง เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น คณะผู้จัดขอขอบคุณผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมให้โครงการสำเร็จไปได้ด้วยดี  https://www.facebook.com/Language-Center-SNRU