ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยม(Site Visit) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดการตรวจเยี่ยม (Site Visit) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิดร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาส่วนราชการ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการเด่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาส่วนราชการ หรือที่สอดคล้องตามแนวพระราโชบาย ในรัชกาลที่ 10 และสอดคล้องตามกรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ.2561-2563 โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้คำแนะนำจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดงานให้บรรลุผล และได้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป