โครงการส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 276 เข้าชม

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาชมรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  และต่อด้วยกิจกรรมเสวนา เรื่องผูกมิตรสานสัมพันธ์  โดยวิทยากร อดีตนักกิจกรรมชมรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม โดย อาจารย์วีรวัฒน์  คำแสนพันธ์ ภาควิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์  สุดท้ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนตามธรรมเนียมประเพณี