โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร”

เมื่อที่ 26 มิถุนายน 2562  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร” ณ อาคาร 1 ห้องประชุมสุระอุทก และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและมีทัศนคติในทิศทางเดียวกันต่อการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ฟ้อนผู้ไทสกลนคร”  เพื่อศึกษาข้อมูลและถอดองค์ความรู้การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนผู้ไทสกลนคร ให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนครที่มีรูปแบบมาตรฐาน (ฉบับ สภศ.มรภ.สน.ปรับปรุงฟ้อนผู้ไทสกลนคร ปี พ.ศ.2562)  เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงฟ้อนผู้ไทสกลนครไว้ให้มีการเผยแพร่ และปลูกฝังค่านิยมแก่เยาวชน ทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อสังคมในท้องถิ่น  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนะธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน วิทยากรได้รับเกียรติจาก  ดร.สถิตย์  ภาคมฤค อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย