การดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมพัทธสีมา (สิม) วัดด่านม่วงคำ

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินกิจกรรมประกาศประกาศมรดกจังหวัดสกลนคร พัทธสีมา (สิม) วัดด่านม่วงคำ

ภายใต้แผนงานที่ ๒ โครงการเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสกลนคร วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ประกอบด้วยวัดด่านม่วงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ โรงเรียนด่านม่วงคำวิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนชาวตำบลด่านม่วงคำทุกคน