การดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมพระนอนเชิงดอย วัดเชิงดอยเทพรัตน์

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินงานตามแผนงานที่ ๒

การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อควบคุมการใช้และการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกต้องเหมาะสม และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ จึงดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมพระนอนเชิงดอย วัดเชิงดอยเทพรัตน์ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดเชิงดอยเทพรัตน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ประกอบด้วยวัดเชิงดอยเทพรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โรงเรียนบ้านบอนคุรุราษฎร์สามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนชาวตำบลห้วยยางทุกคน