งานแผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดำเนินการดำเนินงานแผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนเมืองเก่าสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากรและดำเนินรายการ ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และวัดพระธาตุเชิงชุมที่อนุเคราะห์สถานที่