โครงการการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.สกลนคร

การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนค

 แผนงานที่ ๑: โครงการการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.สกลนคร
๑. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๓ (หลังใหม่) ผู้เข้าร่วมประชุม ๒ คน คือ ๑)ดร.สถิตย์ ภาคมฤค ๓)นางสาวชุติมา ภูลวรรณ
๒. ร่วมประชุมภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๖ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ) เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมประกายมุก อาคาร1 โรงเรียนมุกดาหาร ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุม ๑)ดร.สถิตย์ ภาคมฤค ๒)น.ส.ชุติมา ภูลวรรณ ๓)นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร
๓. ร่วมประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ๑)ดร.สถิตย์ ภาคมฤค ๒)นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร
๔. ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสงขลา ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒ คน คือ ๑)ผอ.สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ๒)นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา
๕. การเข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า:เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า สามารถนำแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุม นางสาวชุติมา ภูลวรรณ