เสวนาวิชาการ “สกลนคร : ความหมายเเละความสำคัญของประวัติศาสตร์เเละโบราณคดีท้องถิ่น”

เผยเเพร่เมื่อ 256 เข้าชม

วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันภาษา ศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเสวนาวิชาการ “สกลนคร : ความหมายเเละความสำคัญของประวัติศาสตร์เเละโบราณคดีท้องถิ่น” การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ บรรยาย “ประวัติศาสตร์ไทย : ความหมาย ความสำคัญและวิธีวิทยา” ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ บรรยาย “โบราณคดีอีสาน : ความหมาย ความสำคัญและวิธีวิทยา” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.สพสันติ์ เพชรคำ อาจารย์ประจาภาควิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรยายเรื่อง “แอ่งอารยธรรมสกลนคร : ความสาคัญในการศึกษารากเหง้าท้องถิ่น”เเละท่านสุดท้าย คือ นางสาวพิมพ์นารา กิตโชติประเสริฐ
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย กรมศิลปากร บรรยายเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานกับการสร้างสานึกท้องถิ่น”
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สถาบันภาษา ศิลปะเเละวัฒนธรรม นำนักศึกษาลงเรียนรู้ภาคสนาม ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
แหล่งโบรำณคดีบ้ำนดอนธงชัยและปราสาทขอมพันนำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในแอ่งสกลนคร