การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการภายในของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 4 ท่าน และหัวหน้างาน 4 งาน โดยมีหน้าที่ นำเสนอนโยบาย  แนวปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย