ส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาชมรมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen