การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ และการประกวดวาดภาพระบายสี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งแบ่งเกณฑ์การประกวดเป็น 2 ระดับ 4 ช่วงชั้น คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย วาดในหัวข้อ “วิสาขบูชาวันสำคัญของโลก” และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย วาดในหัวข้อ “สกลนครเมืองธรรมะ” และได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งเป็นอย่างดี