คณะศึกษาดูงานจาก สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีคณะศึกษาดูงานจาก สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 31 คน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร โดยมีท่านอาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  กล่าวต้อนรับ และบรรยายข้อมูลเบื้องต้นกับงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และต่อด้วยนายพจนวราภรณ์  เขจรเนตร  นักวิชาการศึกษา บรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครต่อไป