การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (2563-2566) ณ ห้องประชุมสุรอุทก  อาคาร 1 โดยได้รับจากเกียรติจากผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมทั้งท่านที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้บริหาร รองคณบดีทั้ง 6 คณะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนแบบบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น