อบรมปฏิบัติการการสำรวจพรรณไม้ธรรมชาติในพื้นที่ดอนสวรรค์

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลนครสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม “อบรมปฏิบัติการการสำรวจพรรณไม้ธรรมชาติในพื้นที่ดอนสวรรค์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาลนครสกลนคร พ.ศ.2559 ณ ดอนสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมแต่ละฐานกิจกรรมเเละให้ข้อ เสนอเเนะสำหรับเเนวทางในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาลนครสกลนคน ต่อไป