โครงการมาฆเสวนา โดยมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ มาฆบูชา หัวใจพระพุทธศาสนา ”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการมาฆเสวนา โดยมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ มาฆบูชา หัวใจพระพุทธศาสนา ” โดยพระครูปคุณสิริธรรม (พิซิต) เจ้าคณะอำเภอภูพาน  ผศ.ดร.พุฑฒจักร  สิทธิ และผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ จำนวน 150 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ วันมาฆบูชาเป็นอย่างมาก  กิจกรรมนี้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจัดเป็นประจำทุกปี