โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  นางสาวกนกพร นวลอึ่ง นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร  สิทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคาร1 ห้องสุระอุทก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ให้เห็นคุณค่าและความงดงามของการแต่งกายแบบไทย ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ชาติ

2 เพื่อเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ที่พบเห็น

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน

วิทยากรได้รับเกียรติจาก  อาจารย์วรรณพร หันไชยุงวา อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคุณปิยภัทร  โพธิ์งาม (ช่างธูปบ้านคิ้วสวย) จบสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นเจ้าของ บ้านคิ้วสวย 2 สาขา สาขา วารินชำราบ สาขาตระการพืชผล ศูนย์ความงามด้านการสักครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี