โครงการส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

เนื่องด้วย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา   เพื่อร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่  ๒ – ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๖ สถาบัน มีการแสดงจากทุกสถาบันกว่า ๑๕๐ ชุดการแสดง และวงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำการแสดงชุด “ราชภัฏน้อมศาสตร์ เฉลิมราชพระบารมี” ไปร่วมแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาในครั้งนี้ ด้วยแรงบันดาลใจและแนวความคิด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานราชการที่สำคัญอีกแห่งในจังหวัดสกลนคร มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” รวมทั้งการสนองพระราชปณิธานพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนร่วมในการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองและท้องถิ่น เพื่อกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ สร้างความเข้มแข็งแก่สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ เนื่องในวโรกาสมหามงคล  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมฉลองเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน  รวมระยะเวลาในการจัดการแสดงทั้งหมด ๙.๕๙ นาที รวมผู้ควบคุมและคณะผู้แสดง ทั้งหมด ๓๕ คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์การแสดงในแต่ละสถาบัน