โครงการถนนวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา “ตลาดห้วยทราย”

โครงการถนนวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา “ตลาดห้วยทราย”

ทุกวันพุธ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ณ บริเวณริมห้วยทราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร