ดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัครการประกวด กิจกรรมในงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

ดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัครการประกวด กิจกรรมในงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

๑. การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ คุ้มบ้านชาติพันธุ์ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑.๑ ประกาศประกวดวาดภาพระบายสี……………..ดาวน์โหลด……………..

๑.๒ ใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสี……………..ดาวน์โหลด……………..

 

๒. การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาถิ่น “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ เวทีกลาง บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒.๑ ประกาศสุนทรพจน์ ภาษาถิ่น……………..ดาวน์โหลด……………..

๒.๒ ใบสมัครประกวดสุนทรพจน์ ภาษาถิ่น……………..ดาวน์โหลด……………..

 

๓. การประกวดสรภัญญะ หัวข้อ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุระอุทก อาคาร ๑ ชั้น ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓.๑ ประกาศการประกวดสรภัญญะ ……………..ดาวน์โหลด………….

๓.๒ บทบังคับสรภัญญะเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ …………….ดาวน์โหลด……………

๓.๓ ใบสมัครประกวดสรภัญญะ…………………ดาวน์โหลด…………………..

 

๔. การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ คำข้าว จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

รับสมัครภาพถ่ายระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ส่งทาง Mail : Fms778899@hotmail.com  ส่งได้จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.

หมดเขตส่งผลงานด้วยตนเองในวันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๔.๑ ประกาศประกวดภาพถ่าย……………..ดาวน์โหลด……………..

๔.๒ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย……………..ดาวน์โหลด……………..