โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาโควตากิจกรรมดีดนตรี-นาฏศิลป์ ชมรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน) ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้พื้นฐานดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน และทักษะในการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยกิจกรรม มีทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้” ทักษะดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง มีทั้งหมด 4 เพลง ดังนี้ 1) ดนตรีพื้นเมือง 2) รำมวยโบราณ 3) รำภูไทสามเผ่า  4) รำขบวนแห่ต้อนรับ 2.กิจกรรมพี่สอนน้อง “ร้อง เล่น เต้น รำ” 3. กิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน” ปรับปรุง ซ่อมแซม   โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น 3 วัน ตั้งวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ตำบลกกปลาซิว  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการสร้างเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกกิจกรรมอย่างสมบูรณ์