โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยนายสุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน นักวิชาการ บุคลากรเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมเดินทางศึกษาดูงานการจัดการชุมชนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดย รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้บรรยายถึงการจัดการชุมชนร่วมถึงผู้คนในเขตเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นเดินทางต่อไปที่สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการงานด้านอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเยี่ยมชมหอปรัชญารัชกาลที่9 ต่อด้วยห้องประวัติมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นห้องที่ต้องนำมาปรับใช้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการเดินทางศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับทุกส่วนร่วมถึงได้เครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น