“คำข้าว”จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

 “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ 

1.ประเพณีบุญข้าวจี่

2.ประเพณีบุญข้าวสาก

3.ประเพณีบุญเดือนหก

4.ประเพณีบุญเปิดประตูเล้า

5.ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

6.ประเพณีบุญคูณลาน

7.ประเพณีบุญกองข้าว

 

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 6 กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสกลนคร

1. กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท

2. กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว

3. กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ

4. กลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย

5. กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง

6. กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้