เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร พร้อมคู่สมรส “ร่วมงานลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561” สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประดับตกแต่งรถแห่กระทงพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเทพีนางนพมาศ ประจำรถ จำนวน 15 คน ชายถือสัปทน และประคองกระทง อีก 6 คน ในส่วนกองพัฒนานักศึกษา ก็ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแต่งชุดสุภาพพื้นเมืองพร้อมถือกระทง จำนวน 300 คน เข้าร่วมขบวนแห่กระทงพระราชทาน ทั้งสิ้น 3 ขบวน นับเป็นเกียรติแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประจำทุกปี