การประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครในทุกมิติรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อจัดทำนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ในระยะที่ 2 ต่อไป