โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  นำทีมโดยอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป