การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร๑ ชั้น๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร