เสวนาวิชาการ สกลนครศึกษา

เสวนาวิชาการ“สกลนครศึกษา : ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์และโบราณคดีท้องถิ่น”

วันที่ ­­­­­9 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen