กิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ได้จัดกิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย อาจารย์ ดร.พธู  คูศรีพิทักษ์  ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (ICulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย  หัวหน้าโครงการเสริมสร้างความผูกพันมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับการสร้างความผูกพันกับสังคม” มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย