ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะ 6 คณะ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ เดินเท้าไหว้พระธาตุ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นปีแรกของการบูรณาการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในกิจกรรมเป็นการเดินเท้าจากลานร่วมน้ำใจไทสกล สู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ถวายเครื่องสักการะบูชาพระธาตุ และถวายตัวเป็นลูกพระธาตุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต