การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสุระอุทก อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ โดยมีเจตนารมณ์ของแผนเน้นการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ มีการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ รวมทั้งให้มีหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสกลนครที่เกี่ยวข้อง และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยฯ ตามแผนงานหลัก ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา