สัมมนาประกาศมรดกจังหวัดสกลนครแหล่งศิลปกรรม “สิม : วัดด่านม่วงคำ”

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น นำทีมงานบุคลากร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดอบรมสัมมนาประกาศมรดกจังหวัดสกลนครแหล่งศิลปกรรม “สิม” วัดด่านม่วงคำ บ้านด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนครโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ จากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  และนายพจนวราภรณ์  เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่ง”สิม”วัดด่านม่วงคำนี้นับเป็นแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในสกลนคร และการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรวมมือด้วยดีจากเจ้าอาวาสวัดด่านม่วงคำ ผู้นำชุมชน อดีตผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครู และนักเรียนโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยา ร่วมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ได้ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนแต่อดีต รวมถึงหลักฐานที่สำคัญในการสร้าง”สิม”แห่งนี้ เพราะสิ่งเหล่านี้ที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนครจึงได้เลือกขึ้นเป็นพื้นที่ประกาศเขตมรดกแหล่งศิลปกรรมจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในการอนุรักษ์  สร้างความตระหนัก  ความสำคัญของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น  เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์  หวงแหน ปกป้อง มิให้มีการทำลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม