แหล่งศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ บ้านม่วง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสกลนคร  แหล่งศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ บ้านม่วง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งจัดขึ้นตามภาระงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ในแผนงานที่ 2 ว่าด้วยการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อควบคุมการใช้และการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ถูกต้องเหมาะสม และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในการอนุรักษ์  สร้างความตระหนัก  ความสำคัญของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น  เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์  หวงแหน ปกป้อง มิให้มีการทำลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  และนายพจนวราภรณ์  เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในส่วนผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย  เจ้าอาวาสวัดเชิงดอยเทพรัตน์ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  จำนวนทั้งสิ้น 50 คน การอบรมสัมมนาในวันนี้ ทุกท่านได้ตั้งใจรับเอาองค์ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยน ความคิด  ประสบการณ์ซึ่งกันและกันให้กว้างขวาง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป