โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันอังคาร ที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร ณ ห้องสุระอุทก อาคาร ๑ ชั้น ๑  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ในวันนี้  จัดขึ้นตามภาระงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ในแผนงานที่ ๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้พระสงฆ์  ผู้นำชุมชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ได้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมภายในวัด หาแนวทาง วิธีการอนุรักษ์ที่เหมาะสม เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน ปกป้อง   มิให้มีการทำลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่  อาจารย์ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมอีสาน จิมทอมป์สัน ฟาร์ม   ผศ.ดร.อนุวัฒน์ การถัก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  มีผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย  พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป  ผู้นำชุมชน เยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน ๒๐ คน