เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก  และในปีนี้จังหวัดสกลนครได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕

ในการจัดงานครั้งนี้  จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ และการประกวดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๒ กิจกรรม ได้แก่ประกวดบรรยายธรรม และประกวดวาดภาพระบายสี ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม     อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร