อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เผยเเพร่เมื่อ 418 เข้าชม

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น2  โดยได้รับความเมตตาจาก รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม และ อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาการด้านการเขียนบทความวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 35 คน จากตัวแทนภายในคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน และองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น