การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อรวบรวมและเสนอเข้ากองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป