โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

  ศึกษาดูงานและร่วมทำ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ร่วมถึงศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร และนักท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่  นำโดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  รองผู้อำนวยการ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในองกรค์ระหว่างการเดินทาง  ได้เครือข่ายทางด้านงานศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น