โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เผยเเพร่เมื่อ 267 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ห้องสุระอุทก ชั้น ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับความเมตตาจากวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

ครูสุขสันต์  สุวรรณเจริญ   พ่อครูผู้เชี่ยวชาญลายกลองกิ่ง

ครูสุดใจ  สุนทรส               แม่ครูผู้เชี่ยวชาญด้านกลอนลำ

ครูอุทุมพร  รวงโคกสูง       แม่ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้อนไทภูพาน

นายพูลสวัสดิ์  บัวภาคำ     ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติศาสนพิธี

นางจิราภรณ์  ศรีแสง        ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติศาสนพิธี

ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและขยายผลให้เกิดโครงการแบบนี้ด้วยดี โดยคณะผู้บริการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และนักวิชาการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี