งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๙ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 22-24 ก.พ.2561

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วน องค์กรร่วมจัดงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน (BEDO)

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สภาวัฒนธรรม ๑๘ อำเภอ ๖ กลุ่มชาติพันธ์จังหวัดสกลนคร ที่ได้สร้างบ้านและจำลองวิถีชีวิตได้ให้เรียนรู้ กราบนมัสการพระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทโธ (หลวงปู่ภูพาน) วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ได้ให้ความเมตตาบ้านโบราณ เรือโบราณ ชาวบ้านมาร่วมแสดงในงาน ขอขอบพระคุณสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เรือไฟบกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในงานเทศกาลไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอยมาจัดแสดงในงานอย่างสวยงามและประทับใจแก่ผู้ที่มาเที่ยวชม สภาวัฒนธรรมอากศอำนวย ได้นำปลายักษ์มาแสดงในงาน จากงานเทศกาลกินปลาน้ำยาม เรือไฟอากาศอำนวย และกลองเส็ง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองได้นำนางรำมาฟ้อนสร้างความสนุกสนานในงาน สภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์ ได้นำข้าวจี่ยักษ์ และกลองกิ่งอายุกว่า ๑๕๐ ปี มาแสดงในงาน ร่วมถึงสภาวัฒนธรรมทุกอำเภอที่นำการแสดงมาร่วมแสดงในงาน วงโปงลางจากที่ ๓ โรงเรียน ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินจิตอาสา ศิลปินอิสระ อ.สงวน มั่งมูล และคณะ มาสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ นำเสนอศิลปะทางวัฒนธรรม คณะทั้ง ๖ คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้ร่วจัดนิทรรศการ และกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างเรียบร้อยและมีคุณค่า งานโสตประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัย ที่มีส่วนดูแลการจัดงานให้สำเร็จเรียบร้อย ร้านจำหน่ายสินค้าทุกร้านที่สนับสนุนงานด้วยดีเสมอมา และอื่นๆที่อาจไม่ได้ระบุถึง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่าโอกาสต่อไป คงได้ร่วมมือร่วมเครือข่ายจัดงานอันทรงคุณค่าแบบนี้ต่อไป