พิธีทำบุญ เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีกำหนดให้เป็น “วันราชภัฏ” และปีนี้มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ท่านอธิการบดี กลุ่มเพชรราชภัฏ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์รับบิณฑบาต 10 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ม) และพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) เป็นประธานสงฆ์