โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

เนื่องด้วย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา   เพื่อร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในชื่องาน“นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษสนามจันทร์ศิลปากร” ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 101 สถาบัน มีการแสดงจากทุกสถาบันกว่า 150 ชุดการแสดง และวงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำการแสดงชุด  “ฮอยบ้านปูมเมือง งามลือเลื่องสกลนคร” ไปร่วมแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาในครั้งนี้ ด้วยแรงบันดาลใจและแนวความคิด จากหนังสือ “ปูมเมืองสกลนคร” ที่จัดทำในโอกาสฉลองการตั้งเมืองสกลนครครบรอบ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ ซึ่งเนื้อความปรากฏพงศาวดารตำนานเมือง และปูมเมืองสกลนคร รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๙ (๒๕๓๑)  จึงเกิดแนวคิดและได้สร้างสรรค์การแสดงขึ้นจากตำนานเมืองดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดจากการศึกษาอัตลักษณ์วิถี และการแสดงของ ๖ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบไปด้วย ภูไท ไทกะเลิง ไทญ้อ ไทโส้ ไทโย้ย และไทลาว โดย ผสมผสานการแต่งกายและท่วงท่าที่สอดแทรกจินตนาการเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปลงเมือง จนรุ่งเรืองเป็นเมืองสกลนคร สืบมาจวบปัจจุบัน  รวมระยะเวลาในการจัดการแสดงทั้งหมด ๑๕ นาที รวมผู้ควบคุมและคณะผู้แสดง ทั้งหมด ๓๘ คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์การแสดงในแต่ละสถาบัน