โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาโควตากิจกรรมดีดนตรี-นาฏศิลป์ ชมรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน) ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้พื้นฐานดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน และทักษะในการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น 3 วัน ณ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการสร้างเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รวมทั้งชมรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง(วงไทอีสาน)จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้ ด้วยความราบรื่น เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้