สถาบันภาษา ศิิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ (KM) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยปีนี้ได้นำเสนอจำนวน 2 เรื่อง คือ”การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์” และ “การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ EPA ” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประกวดการจัดการองค์ความรู้ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลปรากฏว่าได้รางวัลเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งในปีหน้าตั้งเป้าว่าต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ อีกทั้งผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ร่วมมือ ร่วมใจ ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นอย่างดีเสมอมา