จ.สกลนคร จัดเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 เพื่อลอยพระประทีปของในหลวง รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เป็นประธานในการเปิดเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด พร้อมด้วยคู่สมรส ร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยมีนายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ได้กล่าวถึงประวัติของการจัดเทศกาลในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินทรงแปรพระราชฐานมาประทับแรมยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2518 ซึ่งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ซึ่งทุกปีจะอยู่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงทางจังหวัดจึงได้มีการขอพระราชทานพระประทีปเพื่อร่วมลอยกับพี่น้องจังหวัดสกลนคร โดยในปี พ.ศ.2521 นายมงคล สุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ในขณะนั้น ได้นำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คือ นายสายสิทธิ์ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดในขณะนั้น เห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะมีการขอพระราชทานพระประทีปเพื่อนำลงลอยเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรในปีถัดไป ดังนั้นในปี พ.ศ. 2522 จึงได้มีการขอพระราชทานพระประทีปเป็นครั้งแรกประกอบด้วย พระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งขอพระราชทานเฉพาะพระองค์ที่เสด็จมาแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ในขณะนั้น จึงทำให้จังหวัดสกลนครถือได้ว่าเป็นจังหวัดแรกฯ ที่ได้รับพระราชทานพระประทีปมาประกอบพิธีในเทศกาลลอยกระทงในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ตามเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์จึงได้มีการขอรับพระราชทานเพิ่มเป็น 5 พระองค์ และภายหลังประชาชนชาวจังหวัดสกลนครจึงได้ทำการขอพระราชทานกระทงลงลอยร่วมกับพสกนิกรชาวสกลนครจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
จากนั้น นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคู่สมรส ได้อัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระประทีปของพระบรมวงศานุวงศ์ ลงไปลอยยังสระพังทอง ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ร่วมงานเทศกาลฯ อย่างคับคั่ง
ข้อมูล : วิกิพีเดีย