งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน ซึ่งมีกิจกรรมดั้งนี้

๑. กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง“ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน” ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวีระศักดิ์ บุตรดีวีระวงค์ นักวิชาการงานคลัง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากร

๒. กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา หัวข้อ “อนิสงค์ของบุญกฐิน” จากพระมหาสุริยา สุนฺทรธมฺโมวัดสีลธราราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

๓. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการห่อข้าวต้มมัดแบบโบราณ วิทยากรจาก อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

๔. กิจกรรมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของกฐิน ณ ห้องโถงอาคาร ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

และวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทอดถวายกฐินสามัคคีร่วมกับบ้านมะขามป้อม ณ วัดอัมลการาม บ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปัจจัยร่วมทำบุญกฐินสามัคคีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๔,๙๙๙.๒๕ บาท